Procedura de atestare a noilor membri ai ATP - The Association of Professional Translators of Moldova (ATP)

ASOCIAȚIA TRADUCĂTORILOR PROFESIONIȘTI DIN MOLDOVA
O abordare profesionistă a comunicării interumane

Procedura de atestare a noilor membri ai ATP

 Procedura de atestare a noilor membri ai ATP 

Pentru confirmarea calificării necesare pentru calitatea de membru al ATP, candidaţii doritori de a adera la ATP vor fi supuşi următoarelor teste şi examinări:

 Ø  Examinarea setului de documente necesare pentru calitatea de membru, care include dar nu se limitează la următoarele:

 ·         CV-ul actualizat cu date de contact

 ·         1-2 referinţe cu privire la activitatea profesională

 ·         Copia documentului care certifică educaţia în domeniu

 ·         O scrisoare de motivaţie, în care membrul potenţial ar explica motivele dorinţei sale de aderare la ATP

 ·         Copia buletinului de identitate

 ·         O cerere scrisă în formă liberă 

 Ø  Examinarea mostrelor de traducere scrisă în / din limba, în care candidatul intenţionează să realizeze activitate de traducere

 Ø  Realizarea unui interviu cu unul sau mai mulţi dintre membrii CA pentru identificarea calificării de traducere verbală şi vorbirii în limbile în care candidatul intenţionează să realizeze activitate de traducere

 Ø  Realizarea unui interviu cu unul sau mai mulţi dintre membrii CA pentru identificarea calităţilor şi competenţelor de realizare a activităţii de traducere din punct de vedere a cerinţelor general umane faţă de traducător.

 Procedura de atestare permite atestarea membrilor pentru calitatea de

  •    Membru observator
  •    Membru deplin
  •    Membru onorific.

Calitatea de membru observator sau de membru deplin va fi pusă la vot de către toţi membrii ATP în cadrul unei Adunări Generale a ATP, decizia finală fiind luată cu votul majorităţii membrilor prezenţi la adunarea, care are cvorum.  Unul sau câţiva membri ai CA îşi vor expune opinia cu privire la calificarea candidatului în membri conform testelor şi examinărilor realizate în prealabil.

 Membru observator

Calitatea de membru observator va fi oferită noilor membri pentru durata de 6 luni după aderarea lor la organizaţie sau pentru un termen mai lung, în dependenţă de rezultatele examinărilor şi testelor de atestare realizate.  După expirarea acestui termen, dacă membrul aderent doreşte să solicite calitatea de membru deplin, el/ea va aduce dovezi de creştere a calificării profesionale pentru atribuirea calităţii de membru deplin.  Calitate de membru deplin se va atribui membrilor observatori  după examinarea dovezilor susmenţionate (referinţe, traduceri scrise, invitaţii la evenimente, la care va realiza traducere, publicaţii, etc.) şi realizarea unui nou interviu cu membri CA.  Dacă dovezile aduse întrunesc standardele pentru membrii ATP din Anexa 1, membrul aderent va fi trecut în lista membrilor deplini.

 Membru deplin

Ca membri deplini ai ATP pot fi confirmate persoanele din rândul membrilor aderenţei care au adus dovezi concludente de creştere a calificării profesionale şi eliminare a deficienţelor indicate la etapa admiterii ca membru aderent.  Ca membri deplini ai ATP pot fi, de asemenea, acceptaţi traducătorii cu o calificare foarte înaltă recunoscuţi ca atare de organizaţii şi personalităţi notorii, sau care dispun de dovezi incontestabile ale unei calificări profesionale ireproşabile (lucrări traduse şi publicate, locuri de vază la concursuri profesionale, contribuţia activă la creşterea şi dezvoltarea ATP sau a altor organizaţii similare, etc.) prin omisiunea etapei de membru aderent.   În cazul în care un membru cu drept deplin se găseăte in incapacitate de aşi îndeplini obligaţiunile la decizia comisiei  i se atribuie calitatea de membru simpatizant.

 Membru onorific

Ca membri onorifici ai ATP vor fi declarate persoanele cu merite extraordinare în profesia de traducător, care au realizat succese notorii, persoanele care prin calitatea de membru vor spori prestigiul şi calitatea organizaţiei şi care ar putea contribui la creşterea şi perfecţionarea altor membri şi la realizarea activităţilor de perfecţionare.

Membrii observatori şi membrii deplini au obligaţia de a participa la adunările generale ale ATP şi de a achita cu regularitate cotizaţiile de membru. 

Redobîndirea statutului de membru se face in baza unei cereri şi a deciziei comisiei de atestare.