Codul eticii - The Association of Professional Translators of Moldova (ATP)

ASOCIAȚIA TRADUCĂTORILOR PROFESIONIȘTI DIN MOLDOVA
O abordare profesionistă a comunicării interumane

Codul eticii

Asociaţia Traducătorilor Profesionişti Moldova

CODUL DEONTOLOGIC AL TRADUCĂTORULUI

(adoptat în spiritul Cartei Traducătorului

din Dubrovnik,  septembrie 1963)

I.         SCOPUL ŞI  DOMENIUL

Articolul 1

1. Dat fiindcă  actualmente traducerea, înlesnind schimbul de valori spirituale şi materiale între popoare, îmbogăţindu-le viaţa şi contribuind la o mai bună înţelegere între oameni, s-a afirmat în lumea contemporană ca o formă permanentă, universală şi necesară de activitate şi ca o profesiune distinctă, de sine stătătoare, Asociaţia Traducătorilor Profesionişti din Moldova (denumită – în continuare ATP), dorind să expună sub forma unui document oficial anumite deziderate, legate nemijlocit de această profesiune, a adoptat Codul deontologic al tradutorului  (denumit în cele ce urmează Codul), menit să servească specialiştilor ca  îndrumar în realizarea activitătilor.

2. Prin prezentul Cod,  ATP urmăreşte să accentueze funcţia socială a traducerii, să optimizeze condiţiile şi atmosfera socială în care şi practică ocupaţia traducătorul, precizând  totodată drepturile şi îndatoririle lui profesionale şi etico-morale.

3. Acest Cod formulează standardele de integritate, profesionism şi confidenţialitate,  pe care trebuie să le onoreze în activitatea lor toţi traducătorii şi interpreţii membri ai ATP.

4. Solicitanţii calităţii de membru al ATP vor accepta, de asemenea, prevederile prezentului Cod.

 

II.      ÎNDATORIRILE TRADUCĂTORULUI

III.   Articolul 2

1. Fiind o activitate mentală, al cărei scop este să transpună comunicări  şi texte literare, ştiinţifice, tehnice etc. dintr-o limbă înalta, traducerea impune celor care o efectuează  anumite obligaţiuni ce decurg din însăşi natura ei.

2. Răspunzător pentru traducere este exclusiv traducătorul, oricare ar fi relaţiile sau înţelegerea care îl obligă faţă de persoanele şi instituţiile ce se folosesc de traducere.

3. Traducătorul va refuza să dea mesajului sau textului interpretări, cu care nu este de acord sau care ar fi în contradicţie cu obligaţiunile sale profesionale.

Articolul 3

1. Orice traducere trebuisă fie fidelă  şi să redea  întocmai gândirea şforma originalului, iar respectarea acestei fidelităţi este o obligaţiune juridică şi morală a traducătorului.

2. Traducerea fidelă, totuşi, nu poate fi confundată  cu traducerea ad literam, întrucât fidelitate a nu exclude  unele modificări necesare, al căror scop este de a reda într-o altă limbă şi într-o altă ţară - forma, atmosfera şi sensul  lăuntric ale operei sau mesajului.

Articolul 4

1. Traducătorul trebuie să cunoască bine limba din care traduce şi, ceea ce este şi mai important, să stăpânească la perfecţie limba în care traduce.

Pe lângă acestea, el trebuie să dispună de o cultură largă, să cunoască destul de bine subiectul de spre care este vorba şi să refuze să lucreze într-un domeniu pe care îl cunoaşte aproximativ sau îl ignoră.

2. În activitatea sa profesională, traducătoruva evita orice concurenţă necinstită; mai ales, el nu va fi de acord cu o remuneraţie mai mică decât cea prevăzută de lege, de anumite decizii şi uzanţe sau de hotărâre a organizaţiei sale profesionale.

3. Traducătorul este obligat să respecte interesele legitime ale persoanelor şi instituţiilor  care îi folosesc traducerea, considerând drept secret profesional toate informaţiile pe care le poate căpăta lucrând la traducerea încredinţată.

Articolul 5

1. Fiind „ un  al doilea” autor, traducătorul îşi va asuma anumite obligaţiunfaţă de autorul originalului.

2. Traducătorul nu va efectua o traducere fără să aibă pentru aceasta permisiunea scrisă a autorului originalului sau a posesorului legal al originalului, fiind dator să respecte, de asemenea,  toate celelalte drepturi ale autorului.

Articolul 6

1. În practica sa, traducătoruvfi îgardă în ceea ce privtriscuoricărediscriminări, propagate oral sau în scris, şi va face tot posibilul pentru a evita ca atare discriminări derivând din  naţionalitatea, sexul, moravurile sexuale, limba, confesiunea, originea socială şi opiniile politice  ale persoanelor.

2. Traducătorul va considera, de asemenea, drept greşeli profesionale grave şi va evita cu orice preţ:

        plagiatul;

        interpretarea răuvoitoare;

        calomnia, bârfa, defăimarea, acuzaţiile neîntemeiate;

        acceptarea oricărei gratificaţii pentru motivul de a face publică o informaţie pe  care s-a obligat să nu o divulge.

 

 

III.   CODUL DE INTEGRITATE

Articolul 7

1. Membrii ATP sânt obligaţi să păstreze cu stricteţe confidenţialitatea persoanelor şi informaţiei, prohibite dezvăluirii şi aflate de ei în timpul practicării profesiei.

2. Membrii  ATP nu vor accepta sub nici o formă recompense pentru divulgarea informaţiei confidenţiale obţinute în exercitarea obligaţiunilor de traducător / interpret.

Articolul 8

1. Membrii ATP nu vor accepta nici o ofertă pentru care nu sânt calificaţi. Acceptarea oricărei oferte va implicmembrului obligaţiunea şi răspunderea morală de a-şi îndeplini munca la cele mai nalte cote profesionale.

2. Orice  ai interpreţangajaţi de membrii ATP pentru a lucra în comun, indiferent de faptul dacă sânt sau  nu membri ai ATP, trebuie să respecte aceleaşi standarde profesionale şi etice.

3. Pentru una şi aceeaşi perioadă de timmembrii ATP vor accepta numai o ofertă.

Articolul 9

 Membrii ATP nu vor accepta să presteze nici un serviciu care le-ar putea leza sau prejudicia grav demnitatea profesiei. De asemenea, ei se vor abţine de la orice acţiune care ar face ca profesia -şi piardă  bunul nume.

Articolul 10

În scopuri profesionale, membrii ATP pot da publiciţii faptul că sânt interpreţşi membri ai ATP fie ca persoane individuale, fie ca membri ai unui grup sau ai unei formaţiuni regionale din care fac parte.

Articolul 11

1. Este o datorie a membrilor ATP de a accepta colegialitatea şi susţineremorală a colegilor.

2. Membrii ATP se vor abţine de la orice acţiune care ar putea aduce prejudiciu intereselor ATP şi membrilor ei. Orice protest sau reclamaţie asupra comportamentului ori calităţii prestaţiei oricărui dintre membri, precum şi orice dezacord privind decizia luată de ATP vor fi soluţionate în cadrul ATP.

3. Diferendele legate de profesie, apărute între doi sau mai mulţi membraATP (inclusiv între candidaţi), vor fi soluţionate de Consiliude administrare al ATP.

4. Orice traducător,  demn de acest nume,  îşi va face o datorie din a respecta cu stricteţe principiile enunţate mai sus.

5. Cazurile de încălcare a normelor etico-profesionale, definite în acest Cod, vor fi cercetate şi sancţionate de Consiliude administrare al ATP.

6. În  plus, membrii ATP vor recunoaşte şi vor utiliza în viaţa de toate zilele următoarele deziderate universal valabile ale culturii mane:

Înţelegând faptul că similitudinile dau naştere la alte similitudini, ia aminte că limba, generând acţiuni materiale, este şi ea de sorginte materialăTrăind pe Pământ, planetă ce se roteşte în jurul Soarelui, află că mişcare rectilinie în natură pur şi simplu nu există. Mişcarea în cerc este confirmată ştiinţific şi serveşte drept temei pentru demonstrarea existenţei câmpurilor torsionare, îelepciunea intuitivă a limbii ne amintte de acest lucru în nenumărate zicători şi expresii, precum ar fi „în cercul familiei” ,„cercul prietenilor” , „cerc închis”, „cerc vicios”etc. Abţine-te de la oricfaptă rea-dacă nu din dragoste pentru întreaga umanitate, măcadin dragoste pentru tine însi, din instinctul auto conservării şţine minte: conform legii spaţiului închis, orice acţiune, aidoma unui nevăzut pendul, revine în punctul iniţial-dacă nu către tine direct, apoi către urmii tăi. Astfel stând lucrurile:

a)    nu face nimănui nimic din ceea ce nu ai vrea să ţi se facă ţie;

b) nu critica pe nimeni în absenţăfă-o între patru ochi cu acea persoană;

c)   nu insista exagerat asupra punctului tău de vedere, ţine minte că şi ceilalţi au acelaşi drept la opinie. Dacă eşti sigur că ai dreptate, pledează-ţi cauză nu prin intensitatea vocii, ccu ajutorul argumentelor şi faptelor. Deliberează liniştit, fără să învinuieşti nefundamentat, arătând respectul cuvenit oponenţilor;

d)    fără să-ţi schimbi convingerile, ai curajul să-ţi reexaminezi atitudinea. Recunoaşterea greşelilor este un indiciu al tăriei de caracter, care merită tot respectul, iar nu zeflemeaua;

e)    nu totdeauna opinia ta poate fi unica justă. Străduieşte-te, aşadar, să găseşti variante de compromis şi ţinminte că oricând „o pace şubredă este mai bună de cât un  război pe cinste”;

f)     nu fi sarcastic - sarcasmul nu este indiciul unei minţi agere, ci, mai de grabă,  însemnul unei proaste educaţii;

g)  stimează-i pe cei din jurul tău: dacă nu fiindcă o merită, măcar din înţelegerea faptului  că universul este extrem de divers şi totul are dreptul la existenţă;

h) nu  te lamenta şi nu bombăni nicicând - nu numai tu treci prin greutăţile vieţii şce rost are să te plângi?Dacă omul de alături zâmbeşte, înseamnă oare că el nu are dificultăţi?

i)    niciodată nu refuza să ajuţi pe cel strâmtorat, poţi nimeri şi tu în aceea-şi situaţie;

j) fiind membru al ATP (sau al oricărei altei asociaţii), fii gata să-ţsacrifici interesele pentru un scop comun.

 

V.         PROCEDURA  DE  MODIFICARE

Articolul 12

 7. Acest Cod poate fi modificat printr-o decizia ATP, adoptată cu simpla majoritate din  voturile membrilor.