Statutul - The Association of Professional Translators of Moldova (ATP)

ASOCIAȚIA TRADUCĂTORILOR PROFESIONIȘTI DIN MOLDOVA
O abordare profesionistă a comunicării interumane

Statutul

Capitolul I: PRINCIPII GENERALE

Articolul 1: Statutul juridic

Asociaţia Traducătorilor Profesionişti din Moldova (ATP Moldova) (mai departe în text Asociaţia) reprezintă o organizaţie republicană independentă, neguvernamentală, non-profit, fără obiective politice. Asociaţia este persoană juridică, înregistrată în conformitate cu legislaţia în vigoare a Republicii Moldova.

Articolul 2: Denumirea

Denumirea deplină a Asociaţiei este Asociaţia Traducătorilor Profesionişti din Moldova.

Articolul 3: Constituirea

Asociaţia se constituie de membrii fondatori, numele cărora sunt indicate în lista anexată la procesul verbal al Adunării Generale de Constituire. În activitatea sa, Asociaţia se călăuzeşte de legislaţia în vigoare a Republicii Moldova, legea cu privire la organizaţiile obşteşti şi de prevederile prezentului Statut.

Asociaţi dispune de ştampilă, emblemă, bilanţ financiar propriu, cont bancar în lei şi în valută străină.

Articolul 4: Zona de activitate

Zona geografică de activitate a membrilor Asociaţiei cuprinde teritoriul Republicii Moldova, ţări peste hotare a solicitare.

Articolul 5: Sediul şi adresa

Sediul Asociaţiei şi adresa poştală sunt:

Kogălniceanu 54

MD – 2012 Chișinău

Republica Moldova,

Tel.: 22 13 03

În baza unei hotărâri a Consiliului de Conducere, aprobată de Adunarea Generală, Asociaţia îşi poate schimba adresa şi sediul în limitele geografice de activitate, după cum se specifică în Articolul 4 al prezentului Statut.

Articolul 6: Durata de activitatea

Asociaţia va desfăşura activitate pe o perioadă nelimitată în timp, începând cu data înregistrării ei. Încheierea activităţii Asociaţiei poate avea loc în orişice moment în baza unei hotărâri a Adunării Generale.

CAPITOLUL II. SCOPUL, OBIECTIVELE ŞI FUNCŢIILE ASOCIAŢIEI

 Articolul 7: Scopul Asociaţiei

Scopul Asociaţiei este asigurarea profesionalismului în activitatea de interpretare şi traducere.

Articolul 8: Obiectivele asociaţiei

Obiectivele principale ale Asociaţiei vor fi realizate de membrii săi, care împărtăşesc convingeri comune şi sunt următoarele:

      Promovarea standardelor înalte a practicilor de interpretare şi traduceri;

      Protejarea intereselor membrilor săi;

      Impunerea şi respectarea eticii profesionale;

      Promovarea unei bune înţelegeri şi colaborări între membrii săi şi colegii de breaslă;

      Reprezentarea profesiei de interpret şi traducător.

Articolul 9: Tipurile de activitate

Pentru realizarea scopului şi obiectivelor propuse Asociaţia desfăşoară următoarele tipuri de activitate:

 1. Stabileşte o procedură strictă de aderare la Asociaţie în scopul asigurării aptitudinilor lingvistice adecvate, a competenţei profesionale şi conduitei necesare. Eliberează carnete de membru; (modificat în baza hotărârii Adunării Generale a ATP din 08.02.2014)
 2. Elaborează standarde de calificare profesională a interpreţilor şi traducătorilor;
 3. Menţine un directoriu, care se actualizează periodic, cu date despre calificarea şi aptitudinile ale membrilor săi;
 4. Periodic petrece activităţi de instruire pentru membrii sări, în scopul actualizări cunoştinţelor şi aptitudinilor acestora. Organizează seminare şi întruniri pentru membrii săi;
 5. Încheie acorduri cu organizaţii locale şi internaţionale solicitante de servicii de interpretare, traducere şi alte servicii aferente domeniului dat;
 6. Periodic informează opinia publică prin intermediul mass media, sau a unei publicaţii proprii despre existenţa Asociaţiei şi serviciile oferite de aceasta;
 7. Colaborează permanent cu instituţiile superioare de învăţământ â, în elaborarea programelor de studiu şi petrecerea examenelor de absolvire;
 8. Duce o activitate continuă de asimilare da noilor tehnologii în activitatea de interpretare şi traducere, urmăreşte traducerea în viaţa a acestora;
 9. Susţine şi desfăşoară activitate de cercetare în domeniul traducerilor şi interpretării;
 10. Menţine legătură permanentă cu asociaţiile profesionale similare în ceea ce priveşte chestiunile de interes comun;
 11. Elaborează Codul Eticii Profesionale şi asigură respectarea acestuia de către membrii săi;
 12. Activează în calitate de mediator în soluţionarea disputelor între traducător şi client.

CAPITOLUL III. PATRIMONIU

Articolul 10: Proprietatea Asociaţiei

Resursele Asociaţiei Traducătorilor Profesionişti din Moldova vor include următoarele:

      Cotizaţiile anuale de membru;

      Beneficii în urma activităţilor desfăşurate de Asociaţie;

      Donaţii şi resurse de sponsorizare de la donatori;

      Granturi de la organizaţiile neguvernamentale şi de alt gen.

 CAPITOUL IV: DREPTRURI ŞI OBLIGAŢII

 Articolul 11: Drepturile Asociaţiei

Asociaţia este investită cu următoarele drepturi:

      Să reprezinte interesele membrilor săi în instituţiile de guvernare naţională cît şi în relaţiile cu diferite organizaţii din ţară şi de peste hotare;

      Să adreseze la diferite organisme internaţionale cu profil similar;

      Să desfăşoare şi alte tipuri de activităţi, ce nu contravin legislaţiei Republicii Moldova şi contribuie la realizarea obiectivelor Asociaţiei.

 Articolul 12: Afilierea membrilor

Călăuzindu-se de principii democratice, Asociaţia se angajează să respecte următoarele reguli:

      Afilierea noilor membri se face la cererea acestora, în baza unor probe ce atestă un nivel adecvat de profesionalism precum şi a hotărârii Adunării Generale a membrilor Asociaţiei, evitând afilierea în baza unei segregări de ordin etnic sau pe motive religioase şi de sex;

      Numărul membrilor Asociaţiei nu va fi limitat;

      Fiecare membru al Asociaţiei va avea dreptul la un singur vot, indiferent de funcţia acestuia în Asociaţie, sau în societate. Se autorizează votul prin procură.

 Articolul 13: Statutul de membru

Membru al Asociaţiei poate fi orişice persoană care:

 1. satisface standardele elaborate de Asociaţie pentru calificarea de interpret sau traducător profesionist;
 2. participă activ la activităţile desfăşurate de Asociaţie
 3. împărtăşeşte scopul şi obiectivele stabilite de Asociaţie, în modul în care acestea sunt definite în prezentul Statut;
 4. beneficiază de drepturi civice depline;
 5. se caracterizează printr-o conduită morală bună şi nu are antecedente penale;
 6. se angajează să respecte prevederile legii despre Organizaţiile obşteşti ş prezentul Statut;
 7. achită cotizaţia de membru în mărimea stabilită de Adunarea Generală.

 Asociaţia acordă următoarele statute de alternativă: statut de membru observator, statut de membru simpatizant şi statut de membru onorific. (modificat în baza hotărârii Adunării Generale a ATP din 08.02.20149)

 Statutul de membru se confirmă prin faptul înregistrării persoanei respective în registrul ţinut de Asociaţie în baza unei hotărâri luate de Adunarea Generală şi eliberarea unui carnet de membru al Asociaţiei. (modificat în baza hotărârii Adunării Generale a ATP din 08.02.20149)

 Articolul 14: Drepturile membrului

Fiecare membru al Asociaţiei beneficiază de următoarele drepturi:

       Participă la şedinţele Adunărilor Generale şi Extraordinare ale Asociaţiei;

      Îşi propune candidatura sa la diferite funcţii în Consiliul de Conducere al Asociaţiei şi alte organe ale acesteia;

      Îşi exercită dreptul de vot şi dreptul de a fi ales în organele Asociaţie;

      Beneficiază de serviciile oferite de Asociaţie membrilor săi.

 Articolul 15: Încetarea statutului de membru al Asociaţiei

Statutul de membru al Asociaţiei încetează în rezultatul unei demisionări, aprobate de Consiliul de Conducere, ori în baza destituirii din membri în baza unei hotărâri luate de Consiliul de Conducere.

Destituirea unui membru se face prin retragerea carnetului de membru în baza unor motive argumentate şi are loc în următoarele cazuri (modificat în baza hotărârii Adunării Generale a ATP din 08.02.20149):

 1.  încălcarea legislaţiei în vigoare ori a prezentului Statut;
 2. neîmpărtăşirea scopurilor şi intereselor comune în modul în care acestea sunt stipulate în Articolele 7 şi 8 ale prezentului Statut;
 3. Neîndeplinirea angajamentelor asumate faţă de Asociaţie;
 4. Nerespectarea Codului Eticii Profesionale, elaborat de Asociaţie;
 5. Implicarea în activităţi ori adoptarea unui comportament ce cauzează prejudicii reputaţiei sau bunului nume al Asociaţiei.

Un membru destituit sau demisionat nu este scutit de responsabilitatea pentru îndeplinirea prevederilor Articolelor prezentului Statut în cazul în care pe parcursul perioadei de exercitare a mandatului său, din partea acestuia au avut loc încălcări sau devieri.

 CAPITOLUL V: ORGANE DE CONDUCERE ŞI CONTROL

Articolul 16: Structura organelor

Conducerea Asociaţiei se efectuează pe principii democratice şi colegiale. Structurile organizaţionale ale Asociaţiei sunt:

      Adunarea Generală

      Consiliul de Conducere

      Consiliul de Supraveghere

 Articolul 17: Adunarea Generală

Adunarea Generală constituie o reuniune a membrilor Asociaţiei Traducătorilor Profesionişti din Moldova întruniţi şi convocaţi cu acest scop şi dispune de următoarele împuterniciri:

 1.  Modifică, în caz de necesitate, prezentul Statut;
 2. Alege membrii Consiliului de Conducere şi componenţa Comisiei de Atestare şi de Supraveghere;
 3. Elaborează strategia Asociaţiei şi stabileşte activităţile ce urmează să fie întreprinse;
 4. Asigură o conducere adecvată şi o bună funcţionare a Asociaţiei;
 5. Adoptă proiectul bugetului Asociaţiei şi aprobă bilanţul financiar anual şi raportul de executare;
 6. Decide semnarea contractelor între Asociaţie şi partenerii săi;
 7. Aprobă Standardele Profesionale elaborate de subcomisia creată de Consiliul de Conducere;
 8. Aprobă Codul de Etică Profesională, elaborat de Consiliul de Conducere.

Articolul 18: Funcţionarea Adunării Generale

Adunarea Generală a membrilor se convoacă de Consiliul de Conducere în baza ordinii de zi stabilite.

Adunarea Generală a membrilor se convoacă cel puţin odată pe an.

La cererea majorităţii simple a membrilor săi, Adunarea Generală poate fi convocată într-o sesiune extraordinară. Obiectele dezbaterilor în timpul sesiunii extraordinare vor constitui doar chestiunile menţionate în anunţul de convocare a Adunării Generale Extraordinare.

Adunarea Generală sau Adunarea Generală extraordinară se consideră valabil întrunită, dacă la ea este prezentă majoritatea simplă a membrilor săi. În absenţa acestui cvorum se convoacă o a doua Adunare, aceasta din urmă fiind valabil întrunită, indiferent de numărul membrilor prezenţi la Adunare.

Toate deciziile se iau cu o majoritate absolută de voturi exprimate de membrii Asociaţiei prezenţi la întrunire, cu excepţia chestiunilor ce ţin de modificarea prezentului Statut, caz în care hotărârile se iau cu o majoritate de două treimi din numărul voturilor exprimate de membrii Asociaţiei prezenţi la întrunire. În cazul unei parităţi de voturi, votul preşedintelui Consiliului de Conducere va fi decisiv.

Toate deciziile luate de Adunarea Generală, convocată în sesiune ordinară sau extraordinară, se vor documenta prin procesele verbale ale sesiunilor.

 Articolul 19: Consiliul de Conducere

Consiliul de Conducere al Asociaţiei se alege de Adunarea Generală a Asociaţiei şi este format dintr-un număr impar, nu mai mic de cinci persoane.

Membrii Consiliului de Conducere se aleg doar dintre membrii Asociaţii în limitele prevederilor Articolului 13 al prezentului Statut. Mandatul de membru al Consiliului de Conducere este valabil pe doi ani. (modificat în baza hotărîrii Adunării Generale a ATP Moldova din 08.02.2014).

Președintele  CC, ales de Adunarea Generală, exercită, în mod automat, funcția de Președinte al Asociaţiei. (modificat în baza hotărârii Adunării Generale a ATP din 08.02.2014).

 Consiliul de Conducere are competenţa de a asigura o bună funcţionare şi o gestionare adecvată a Asociaţiei. În contextul dat Consiliul are următoarele obligaţii:

       Asigură respectarea legislaţiei în vigoare şi a prevederilor prezentului Statut;

      Implementează hotărârile luate de Adunarea Generală;

      Elaborează strategia şi stabileşte obiectivele Asociaţiei Traducătorilor Profesionişti din Moldova;

      Dă periodic dare de seamă în faţa Adunării Generale despre activitatea sa pe parcursul mandatului său;

      Activează în calitate de organ reprezentativ al Asociaţiei în relaţiile cu autorităţile statale, cu eventualii donatori de fonduri şi alte instituţii

      Semnează contracte cu alte agenţii din republică şi de peste hotare referitor l a prestarea serviciilor în domeniul interpretări şi traducerilor.

      Înstrăinează patrimoniul, în caz de necesitate.

Articolul 20: Prevederi speciale

Un membru al Consiliului de Conducere poate demisiona din funcţia deţinută în baza unei cereri în scris prezentată Consiliului şi aprobată de către acesta.

Un membru al Consiliului de Conducere poate fi destituit din funcţia sa în conformitate cu prevederile Articolului 13 al prezentului Statut. Un membru al Consiliului de Conducere poate fi destituit doar în baza unei hotărâri adoptate de Adunarea Generală. 

În cazul existenţei unui loc vacant în Consiliul de Conducere, membrii acestuia pot numi în conformitate cu Articolul 17 în funcţie o nouă persoană pentru perioada rămasă până la sfârşitul mandatului. Numirea în funcţie necesită să fie confirmată de următoarea Adunare Generală. 

Exercitarea funcţiei de membru al Consiliului de Conducere al Asociaţiei nu este remunerată. Cheltuielile făcute în vederea necesităţii de exercitare a funcţiei de membru al Consiliului pot fi acoperite din bugetul Asociaţiei, în condiţiile stabilite de Adunarea General

                                                               Articolul 21: Funcţionarea Consiliului de Conducere

Consiliul de Conducere creează Comisia de Atestare şi alte comisii necesare pentru realizarea obiectivelor asociaţiei.

Consiliul de Conducere se convoacă periodic în şedinţe de către preşedintele acestuia, sau la cererea majorităţii simple a membrilor Consiliului de Conducere. 

Dezbaterile şi hotărârile Consiliului sunt considerate valabile, dacă la şedinţele acestuia este prezentă majoritatea simplă a membrilor lui. 

Toate deciziile în cadrul şedinţelor Consiliului de Conducere se iau cu o majoritate simplă a voturilor exprimate de membrii Consiliului de Conducere prezenţi la întrunire. În  cazul unei parităţi de voturi, votul preşedintelui Consiliului de Conducere se va considera decisiv. 

Toate deciziile luate de Consiliul de Conducere vor fi fixate în procese verbale ale şedinţelor respective cu punerea lor ulterioară la dispoziţia membrilor pentru luare de cunoştinţă. 

Articolul 22: Consiliul de Supraveghere

Controlul asupra stării financiare şi a activităţii Asociaţiei este efectuat de Adunarea Generală prin intermediul Consiliului de Supraveghere, în număr de trei persoane, ales de Adunarea Generală pe un termen de un an. Membrii Consiliului de Conducere nu pot face parte din componenţa Consiliului de Supraveghere.

Consiliul de Supraveghere dispune de dreptul de a cere şi de a primi informaţie de la Consiliul de Conducere şi preşedintele acestuia privind activitatea lor pe o perioadă concretă, să facă cunoştinţă cu toate actele şi documentele, ce vizează activitatea Asociaţiei. Controlul de către Consiliul de Supraveghere se efectuează o dată pe an , iar în caz de necesitate şi mai des.

Rezultatele controlului efectuat de către Consiliul de Supraveghere asupra respectării Statutului, cât şi a tuturor actelor ce ţin de activitatea Asociaţiei sânt prezentate în formă de dare de seamă la Adunarea Generală a Asociaţiei.

CAPITOLUL VI. PREVEDERI FINALE 

Articolul 23: Dizolvarea şi lichidarea

Dizolvarea sau lichidarea Asociaţiei se aprobă printr-o hotărâre luată cu o majoritate de 2/33 din voturile exprimate de membrii Asociaţiei prezenţi la sesiunea ordinară sau extraordinară a Adunării Generale a membrilor.

Asociaţia poate fi lichidată şi prin decizia instanţei de judecată în cazurile şi în modul stabilit de legislaţia în vigoare. 

Bunurile Asociaţiei lichidate pot fi utilizate în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare şi pentru realizarea scopurilor statutare.

Articolul 24: Depunerea Statutului

Prezentul Statut se întocmeşte în cinci exemplare, toate egal valabile.

La Statut se anexează lista membrilor fondatori şi lista membrilor Consiliului de Conducere al Asociaţiei Traducătorilor Profesionişti din Moldova cu indicarea adreselor şi funcţiilor acestora.

Articolul 25: Adoptarea Statutului

Prezentul Statut a fost adoptat de Adunarea Generală de Constituire a Asociaţiei Traducătorilor Profesionişti din Moldova (ATP Moldova), întrunită în oraşul Chişinău, la data de 23 ianuarie 1998.