Regulamentul - The Association of Professional Translators of Moldova (ATP)

ASOCIAȚIA TRADUCĂTORILOR PROFESIONIȘTI DIN MOLDOVA
O abordare profesionistă a comunicării interumane

Regulamentul

Capitolul I

Articolul 1- Scopul

Prezentul Regulament are ca scop stabilirea modalităţilor de aplicare a unor dispoziţii ale Statutului Asociaţiei Traducătorilor Profesionişti din Moldova  . 

Articolul 2 - Admiterea în membri

Pentru a fi admis în membrii Asociaţiei se va înainta o cerere adresată Consiliului de Conducere, se va trece testul de calificare în modul stabilit de Comisia de Atestare şi se va achita cotizaţia de membru în modul stabilit de către Adunarea Generala a Asociaţiei în valoare de trei salarii minime.

Membru al Asociaţiei se consideră persoana, a cărei cerere a fost aprobata de către Consiliul de Conducere, a susţinut testul de calificare şi a fost introdusă în registrul membrilor Asociaţiei.

Articolul 3 - Serviciile Certifecate

Certificarea  solicitanţilor se va face contra unei plăţi stabilite de Consiliul de Conducere.

Pentru Serviciile acordate de către Asociaţie membrilor săi se va plăti o taxă stabilită de Consiliul de Conducere.

Articolul 4 - Terminarea statutului de membru

Fiecare membru al Asociaţiei dispune de dreptul de a ieşi din Asociaţie în orişice moment.  Retragerea din membrii Asociaţiei se va face în scris printr-o cerere adresată Consiliului de Conducere al Asociaţiei.

Terminarea statutului de membru al Asociaţiei se face în conformitate cu prevederile Statutului şi se aprobă de către Consiliul de Conducere.

Terminarea statutului de membru poate avea loc şi ca rezultat al unor circumstanţe neprevăzute.

Capitolul II

Articolul 5 -  Prezidarea alegerilor organelor de conducere

Alegerile se vor desfăşura sub prezidenţia Preşedintelui Asociaţiei.

Vicepreşedintele Asociaţiei înlocuieşte preşedintele în cazul absenţei sau incapacităţii acestuia. În cazul în care nici vicepreşedintele Asociaţiei nu este în stare să prezideze şedinţa, Adunarea Generala va alege dintre membrii săi cu drept de vot o persoană responsabilă pentru petrecerea alegerilor.

Articolul 6 - Înregistrarea candidaţilor

Înainte de alegeri persoana responsabilă pentru petrecerea alegerilor va înregistra propunerile candidaţilor mai întâi la funcţia de membrii ai Consiliului de Conducere si apoi a Consiliului de Supraveghere cât şi la funcţia de preşedinte al Asociaţiei. Candidaturile vor fi propuse doar de membrii Asociaţiei cu drept de vot.

Articolul 7 - Afişarea numelor candidaţilor

După terminarea înregistrării candidaturilor la funcţiile indicate persoana responsabilă de petrecerea alegerilor va face cunoscută lista candidaţilor. 

Articolul 8 - Buletinul de vot

Alegerile se vor petrece cu buletine de vot vizate de către persoana responsabilă de alegeri, care vor fi distribuite tuturor membrilor Asociaţiei cu drept de vot.

Alegatorii vor indica pe buletinele de vot numele candidatului pe care îl susţin.

Articolul 9 - Procedura de numărare a voturilor

După votare, persoana responsabilă pentru alegeri va  număra, împreuna cu comisia de numărare aleasă de adunare, voturile şi va anunţa rezultatele.

Articolul 10 - Verificarea rezultatelor

In cazul unor neînţelegeri, un candidat dintre cei înaintaţi, ori 25% din membrii prezenţi la alegeri, pot cere repetarea numărării voturilor. Cea de-a doua numărare a voturilor va fi definitivă.

Buletinele de vot se vor distruge  după terminarea votării, dacă nu se decide în alt mod.

Capitolul III

Articolul 11- Activitatea Consiliului de Conducere

Consiliul de Conducere elaborează strategia Asociaţiei.

În baza Strategiei Asociaţiei Consiliul de Conducere elaborează un Plan de Acţiuni anual în care enumera principalele activităţi şi specifica perioadele de realizare a acestora, cât  şi persoanele responsabile de îndeplinirea sarcinilor. Planul de Acţiuni va fi prezentat la Adunarea Generala a membrilor Asociaţiei spre aprobare.

Consiliul de Conducere este responsabil de crearea şi funcţionarea eficienta a Comisiei de Atestare.

Desemnarea  Ofiţerul de Presă al Asociaţiei.

Angajarea prin contract Secretara Asociaţiei.

Consiliul de Conducere desemnează dintre membrii săi, sau membrii Asociaţiei, trezorierul asociaţiei si modalitatea de gestionare a resurselor Asociaţiei.

Consiliul de Conducere se întruneşte în funcţie de necesitate, nu mai rar de cel puţin odată în două luni.

Articolul 12 - Darea de seama

Consiliul de Conducere dă darea de seamă despre activitatea sa pe parcursul perioadei pentru care a fost ales. Aceasta poate fi în forma de un  raport anual, şi poate fi prezentată la Adunarea Generala de sfârşit de an.

Articolul 13- Preşedintele

Preşedintele Asociaţiei va fi persoana care reprezintă Asociaţia şi poartă responsabilitate primordială pentru aceasta.

Preşedintele va avea următoarele funcţii:

            - va reprezenta Asociaţia în negocierile acesteia cu partenerii;

            - va prezida întrunirile  Adunării Generale si a Consiliului de Conducere;

            - se va asigura de faptul că obiectivele Asociaţiei se realizează în modul în care acestea sânt stabilite în Statutul Asociaţiei. De asemenea, se va îngriji ca hotărârile luate de organele Asociaţiei sa fie traduse în viaţă;

            - va autoriza prin semnătura sa cheltuielile necesare pentru funcţionarea Asociaţiei cât si toate alte sustrageri băneşti de pe contul bancar al asociaţiei;

Articolul 14 - Vicepreşedintele

Vicepreşedintele Consiliului de Conducere va înlocui Preşedintele Asociaţiei în cazul absenţei sau incapacităţii acestuia de a-şi exercita funcţiile, preluând toate împuternicirile şi responsabilităţile acestuia în perioada dată.

Vicepreşedintele Consiliului de Conducere se va alege  dintre membrii Consiliului de Conducere de către membrii acestuia.

Articolul 15 - Factorii de decizie

Factori de decizie vor fi persoane-membri ai organelor de Conducere a Asociaţiei. Membrii organelor de Conducere a Asociaţiei nu vor avea dreptul să   abuzeze de numele asociaţiei în folos propriu.

Capitolul IV

Articolul 16 - Documentele

Asociaţia va menţine o arhiva în care va include următoarele documente:

            - Statutul

            - Regulamentul Comisiei de Atestare

            - Consiliul de Conducere

            - Codul de Etică

            - Hotărîrea despre constituirea Asociaţiei

            - Procesele verbale şi hotărîrile Asociaţiei

            - Procesele verbale şi hotărîrile Consiliului de Conducere

            - Procesele verbale şi hotărîrile Consiliului de Supraveghere

            - Lista membrilor organelor Asociaţiei, cu indicarea termenului pentru care             acestea  au fost aleşi

            - Lista membrilor Asociaţiei, numărul paşapoartelor şi adresa lor

            - Lista membrilor ce au făcut contribuţii în fondurile Asociaţiei şi sumele acestor contribuţii

Articolul 17 - Evidenţa financiară

Asociaţia va menţine următoarele documente:

            - evidenţa contabilă, cu indicarea tranzacţiilor curente (contracte, acorduri);

            - evidenţa contabilă  ce poate fi baza bilanţului financiar.

Capitolul V

Articolul 18 - Controlul din exterior

Operaţiile financiare ale Asociaţiei pot fi verificate de organisme din exteriorul Asociaţiei cel puţin odată pe an.

Controlul din exterior pot fi efectuate odată pe an de o instituţie de audit independenta.

Controlorul din exterior va avea acces la toate documentele financiare. El va dispune de asemenea de dreptul de a cere de la Consiliul de Conducere orişice alte documente necesare pentru îndeplinirea misiunii sale.

Instituţia ce efectuează controlului din exterior va elabora un raport, care va fi prezentat Consiliului de Conducere.

Articolul 19 - Utilizarea fondurilor Asociaţiei

Fondurile Asociaţiei se utilizează în exclusivitate pentru activităţile specificate În Planul de Acţiuni al Asociaţiei sau alte activităţi, la decizia Adunării Generale.

Capitolul VII

Articolul 20 - Aprobarea

Prezentul Regulament se aproba cu votul afirmativ exprimat de 2/3 din membrii prezenţi la Adunarea Generala.

Articolul 21 - Intrarea în vigoare

Prezentul Regulament intră în vigoare începînd cu data aprobării lui de către Adunarea Generala.