Regulamentul - The Association of Professional Translators of Moldova (ATP)

ASOCIAȚIA TRADUCĂTORILOR PROFESIONIȘTI DIN MOLDOVA
O abordare profesionistă a comunicării interumane

Regulamentul

Regulamentul ATP Moldova

 

Capitolul I

Articolul 1- Scopul

Prezentul Regulament are ca scop stabilirea modalităţilor de aplicare a unor dispoziţii ale Statutului Asociaţiei Traducătorilor Profesionişti din Moldova.  

 

Articolul 2 – Acordarea statutului de membru

Pentru obținerea statutului de membru al Asociaţiei persoana înaintează o cerere Consiliului de Conducere, susține interviul (testul) de calificare în modul stabilit de Comisia de Atestare şi achită o taxă de înregistrare în modul stabilit de către Adunarea Generala a Asociaţiei.

Membru al Asociaţiei se consideră persoana, a cărei cerere a fost aprobata de către Consiliul de Conducere, a trecut interviul Comisiei de Atestare, și/sau a susţinut testul de calificare şi a fost introdusă în registrul membrilor Asociaţiei. 

 

Articolul 3 – Taxe și Servicii

Pentru Serviciile acordate de către Asociaţie membrilor săi (certificate, recomandări, etc.) aceștia achită o taxă stabilită de Consiliul de Conducere.

 

Articolul 4 - Retragerea statutului de membru

Fiecare membru al Asociaţiei dispune de dreptul de a se retrage din Asociaţie în orişice moment.  Retragerea din membrii Asociaţiei se va face în scris printr-o cerere adresată Consiliului de Conducere al Asociaţiei.

Retragerea statutului de membru al Asociaţiei se face în baza prevederilor Statutului şi se aprobă de către Consiliul de Conducere.

Retragerea statutului de membru poate avea loc şi ca rezultat al unor circumstanţe neprevăzute.(deces, circumstanțe speciale etc.)

 

Capitolul II

Articolul 5 -  Prezidarea întrunirilor organelor de conducere

Întrunirile Asociaţiei se desfăşoară sub conducerea Preşedintelui Asociaţiei.

Vicepreşedintele Asociaţiei înlocuieşte preşedintele în cazul absenţei sau incapacităţii de exercițiu al acestuia. 

În cazul în care nici vicepreşedintele Asociaţiei nu este în stare să prezideze şedinţa Adunării Generale, se alege dintre membrii acesteia o persoană responsabilă cu drept de desfășurare a Adunării și a alegerilor.

 

Articolul 6 - Înregistrarea candidaţilor

Înainte de alegeri persoana responsabilă de desfășurarea alegerilor va înregistra propunerile candidaţilor, mai întâi la funcţia de membrii ai Consiliului de Conducere si apoi a Consiliului de Supraveghere cât şi la funcţia de preşedinte al Asociaţiei. Candidaturile vor fi propuse doar de membrii Asociaţiei cu drept de vot.

 

Articolul 7 - Afişarea numelor candidaţilor

După terminarea înregistrării candidaturilor la funcţiile indicate persoana responsabilă de desfășurarea alegerilor face cunoscută lista candidaţilor. 

 

Articolul 8 – Verificarea și validarea voturilor

Președintele Adunării, asistat de secretarul  Adunării, înregistrează numărul de voturi acordate pentru fiecare candidatură. Persoanele alese în funcție sunt considerate cele care au obținut un număr major de voturi exprimate prin vot deschis.

 

Capitolul III

Articolul 11- Activitatea Consiliului de Conducere

Consiliul de Conducere elaborează strategia și planul de acțiuni al Asociaţiei.

Consiliul de Conducere elaborează un Plan de Acţiuni general pentru mandatul de trei ani și un plan de acțiuni anual, cu specificarea principalelor activităţi şi a perioadelor de realizare a acestora,  şi indică persoanele responsabile de îndeplinirea acestora. Strategia și planul de acțiuni se expediază membrilor Asociației pentru luare de cunoștință și comentarii.

Consiliul de Conducere este responsabil de crearea şi funcţionarea eficienta a Comisiei de Atestare.

Consiliul de Conducere desemnează  Ofiţerul de Presă al Asociaţiei.

Consiliul de Conducere angajează prin contract Secretara Asociaţiei.

Consiliul de Conducere desemnează dintre membrii Asociaţie, trezorierul asociaţiei și stabilește modalitatea de gestionare a resurselor Asociaţiei. 

Consiliul de Conducere se întruneşte în funcţie de necesitate, nu mai rar de cel puţin odată în două luni.

În baza Articolului 20 din Statut Consiliul de Conducere stabilește o serie de mențiuni pentru membrii Consiliului de Conducere, printre care reducerea mărimii cotizației de membru și acordarea unor onorarii pentru activități speciale.

Consiliului de Conducere ia și alte decizii de motivare a membrilor ATP Moldova, printre care conferirea statutului de Membru de Onoare al ATP Moldova și acordarea anumitor mențiuni (scutirea, sau reducerea plății cotizației,acordarea unor onorarii, etc.)  (Amendament introdus la Adunarea Generală din data de 09 februarie 2019)

 

Articolul 12 - Darea de seama

Consiliul de Conducere prezintă o dare de seamă privind activitatea sa pe parcursul perioadei pentru care a fost ales. Aceasta poate fi în forma de un  raport anual, şi poate fi prezentat la Adunarea Generală de sfârşit de an/mandat.

 

Articolul 13- Preşedintele

Preşedintele Asociaţiei este persoana care reprezintă Asociaţia şi poartă responsabilitate primordială pentru buna funcționare a acesteia. Președintele ATP Moldova se alege (alegerea se confirmă) de întreaga Adunare Generală. (Amendament introdus la Adunarea Generală din data de 09 februarie 2019).

Preşedintele are următoarele funcţii:

  • reprezentă Asociaţia în negocierile acesteia cu instituțiile de stat, organizații de profil, entități economice, parteneri etc.;
  • prezidează întrunirile  Adunării Generale si ale Consiliului de Conducere;
  • asigură faptul că obiectivele Asociaţiei se realizează în modul în care acestea sânt stabilite în Statutul Asociaţiei. Veghează asupra respectării prevederilor din documentele Asociației.
  • autorizează prin semnătura sa cheltuielile necesare pentru funcţionarea Asociaţiei cât si toate alte sustrageri băneşti de pe contul bancar al asociaţiei;

 

Articolul 14 - Vicepreşedintele

Vicepreşedintele Consiliului de Conducere înlocuiește Preşedintele Asociaţiei în cazul absenţei sau incapacităţii acestuia de a-şi exercita funcţiile, preluând toate împuternicirile şi responsabilităţile acestuia în perioada dată.

Vicepreşedintele Consiliului de Conducere se alege  dintre membrii Consiliului de Conducere de către membrii acestuia.

 

Articolul 15 - Factorii de decizie

Factori de decizie se consideră persoanele membri ai organelor de Conducere a Asociaţiei. Membrii organelor de Conducere ale Asociaţiei nu vor avea dreptul să abuzeze de numele asociaţiei în folos propriu.

 

Capitolul IV

Articolul 16 - Documentele

Asociaţia va menţine o arhivă, în care va include următoarele documente:

  • Statutul
  • Regulamentul
  • Regulamentul Comisiei de Atestare
  • Regulamentul Consiliul de Conducere
  • Codul de Etică
  • Hotărârea despre constituirea Asociaţiei
  • Procesele verbale şi hotărârile Asociaţiei
  • Procesele verbale şi hotărârile Consiliului de Conducere
  • Procesele verbale şi hotărârile Consiliului de Supraveghere
  • Lista membrilor organelor Asociaţiei, cu indicarea termenului pentru care aceștia  au fost aleşi
  • Lista membrilor Asociaţiei, numărul paşapoartelor şi adresa lor
  • Lista membrilor ce au făcut contribuţii în fondurile Asociaţiei şi sumele acestor contribuţii

 

Articolul 17 - Evidenţa financiară

Asociaţia va menţine următoarele documente:

  • evidenţa contabilă primară, cu indicarea tranzacţiilor curente (cotizații, contracte, acorduri);
  • evidenţa contabilă  ce poate fi baza unui bilanţ financiar.

 

Capitolul V

Articolul 18 - Controlul din exterior

Operaţiile financiare ale Asociaţiei pot fi verificate de organisme din exteriorul Asociaţiei, în conformitate cu legislația în vigoare.

Controlul din exterior poate fi efectuat în conformitate cu legislația în vigoare de o instituţie de audit independentă.

Controlorul din exterior va avea acces la toate documentele financiare. El va dispune, de asemenea, de dreptul de a cere de la Consiliul de Conducere orişice alte documente necesare pentru îndeplinirea misiunii sale.

Instituţia ce efectuează controlului din exterior va elabora un raport, care va fi prezentat Consiliului de Conducere.

 

Articolul 19 - Utilizarea fondurilor Asociaţiei

Fondurile Asociaţiei se utilizează în exclusivitate pentru activităţile specificate În Planul de Acţiuni al Asociaţiei sau alte activităţi, la decizia Adunării Generale.

 

Capitolul VII

Articolul 20 - Aprobarea

Prezentul Regulament se aprobă cu votul afirmativ exprimat de 2/3 din membrii prezenţi la Adunarea Generală.

 

Articolul 21 - Intrarea în vigoare

Prezentul Regulament intră în vigoare începând cu data aprobării acestuia de către Adunarea Generală. (Aprobat integral de Adunarea Generală din data de 09.02.2019.)